Make your own free website on Tripod.com
Famous Samurai
Here are a few famous samurai, click on the names to read more about them.  The links go to the Samurai Archives an awesome web site on samurai history.  There are more famous samurai on that site than I have listed here.


Akamatsu Mitsusuke: Ashikaga period Shugo and the assassin of Shogun Ashikaga Yoshinori (D. 1441)
Anayama Beisetsu: One of Takeda Shingen's 'Twenty Four Generals' (1532? - 1582)
Ashikaga Takauji: Founder of the Ashikaga Shôgunate (1305 - 1358)
Baba Nobufusa: Mino no Kami; one of 'Shingen's Twenty-four Generals' (1514 - 1575)
Hattori Hanzo: Tokugawa retainer and reputed 'ninja' leader (1541 - 1596)
Hôjô Soun (Ise Shinkuro): First HÔJÔ Daimyô (1432 - 1519)
Imagawa Yoshimoto: Daimyô of Suruga and Tôtômi (1519 - 1560)
Minamoto Yoshiie: Legendary warrior and hero of the 'later three-year war' (1041-1108)
Minamoto Yoshitsune: Legendary Minamoto general (1159 - 1189)
Miyamoto Musashi: Noted swordsman, author of Gorin no shô (1584? - 1645)
Môri Motonari: Daimyô of Aki (1497 - 1571)
Oda Nobunaga: Daimyo of Owari and the first of the "Three Unifiers" (1534 - 1582)
Shimazu Yoshihisa: Daimyô of Satsuma and Ôsumi (1533 - 1611)
Takeda Shingen: Daimyo of Kai (1521 - 1573)
Tokugawa Ieyasu:1st Tokugawa shôgun (1543-1616)
Toyotomi Hideyoshi: Unifier of Japan, Kampaku (1536 - 1598)
Uesugi Kenshin (Nagao Kagetora): Daimyo of Echigo (1530 - 1578)