Make your own free website on Tripod.com
The Budo Page     |     home
Kokoro   |   Itten   |   Haragei   |   Ki   |   The 5 Elements   |   Shin Gi Ichi Nyo   |   Mu Shin   |   Ma Ai   |   Ki Shin No Yoi   |   Ko Sho Ittai   |   Kokyu   |   Zanshin   |                      9 Angles/Circles of Attack